αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία
leader 2007-2013
χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά περιοχή εφαρμογής περιεχόμενο τοπικού προγράμματος θεσμικό πλαίσιο οδηγίες πιστοποίησης ιδιωτικών έργων leader οδηγίες υλοποίησης δημοσίων έργων leader 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Δημόσια Έργα 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

leader 2007-2013 > στόχοι προγράμματος

Στόχοι Προγράμματος

Οι Γενικοί Στόχοι του Τοπικού Προγράμματος LEADER είναι:

1. Η ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας με διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, προώθηση της δικτύωσης και βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών,

2. Η ανάδειξη της περιοχής ως ιδανικού τόπου διαβίωσης και τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών ποιότητας,

3. Η ενίσχυση της εταιρικότητας και της εξωστρέφειας με δημιουργία προϋποθέσεων οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης.

Γενικοί Στόχοι

Ειδικοί Στόχοι

Η ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας με διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης, προώθηση της δικτύωσης και βελτίωση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού και αγροδιατροφικού τομέα

Διαφοροποίηση και Ενίσχυση της Αγροτικής Απασχόλησης με Έμφαση στο Τρίπτυχο "Τουρισμός – Τοπικά Προϊόντα - Ποιότητα"

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, της Δικτύωσης και της Ποιότητας - Αναγνωρισιμότητας των Τοπικών Προϊόντων και Υπηρεσιών

Ανάδειξη της Περιοχής ως Ιδανικού Τόπου Διαβίωσης και Τουριστικού Προορισμού Υψηλών Προδιαγραφών Ποιότητας

Βελτίωση - Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος και Ανάδειξη της Φιλοσοφίας του "Ευ Ζην"

Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Αγροτικού Πληθυσμού

Ανάδειξη της Ταυτότητας και της Τοπικής Ιδιαιτερότητας των Χωριών

Προστασία, Αναβάθμιση και Ανάδειξη των Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων

Ενίσχυση της Εταιρικότητας και της Εξωστρέφειας με Δημιουργία Προϋποθέσεων Οικονομικής και Κοινωνικής Σύγκλισης

Ενίσχυση της Δικτύωσης και των Συνεργασιών σε Περιφερειακό, Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο

Δημιουργία - Ενδυνάμωση Συλλογικών Σχημάτων Αναπτυξιακής Πολιτικής