αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία
leader 2007-2013
χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά στόχοι προγράμματος περιοχή εφαρμογής θεσμικό πλαίσιο οδηγίες πιστοποίησης ιδιωτικών έργων leader οδηγίες υλοποίησης δημοσίων έργων leader 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Δημόσια Έργα 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

leader 2007-2013 > περιεχόμενο τοπικού προγράμματος


Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Υπομετρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών
Υπομέτρο L323: Διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς