αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD
 Αλιεία
leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
δράσεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ περιοχή παρέμβασης θεσμικό πλαίσιο

Αλιεία > σχέδια συνεργασίας

Στα  πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου 4.3 προτείνεται  η δράση:

Συνεργασία με αλιευτικές περιοχές στην Ευρώπη για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, διάδοση βέλτιστων πρακτικών προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και ενίσχυσης επιχειρηματικότητας στην περιοχή αλιείας της Μεσσηνίας. Πρόταση διακρατικού σχεδίου με τίτλο: Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές & δραστηριότητες: Αλιεία – Τουρισμός»