αρχική
η εταιρία
δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
σύντομη παρουσίαση τμήματα η εταιρία > οργανόγραμμα - στελεχιακό δυναμικό διοίκηση οικονομικές καταστάσεις 2015 οικονομικές καταστάσεις οικονομικές καταστάσεις 2016 οικονομικές καταστάσεις 2017

η εταιρία > σκοπός

Οι σκοποί της εταιρείας είναι:

 1. Η συμβολή στην ανάπτυξη του Νομού Μεσσηνίας
 2. Η υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών
 3. Ο συντονισμός πολιτικών και προγραμμάτων στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης και αειφόρου  ανάπτυξης του Ν. Μεσσηνίας
 4. Η συνεργασία με άλλους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 5. Η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες αναπτυξιακών σκοπών αντίστοιχων ή συναφών με εκείνους που περιγράφονται στο άρθρο 252 παρ. 3β του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 6. Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω σκοποί εξειδικεύονται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Επιστημονική και τεχνική στήριξη Ο.Τ.Α., των ενώσεών τους, αλλά και όλων των φορέων που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη καθώς και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης
 • Σχεδιασμός, προετοιμασία, σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων / μελετών / έργων / προγραμμάτων, για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας με προοπτική την ένταξη για χρηματοδότηση σε εθνικά ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες
 • Εφαρμογή του κοινοτικού και εθνικού δικαίου σε ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρείας. Ειδικότερα, η εταιρεία είναι δυνατόν ως Αναθέτουσα Αρχή να αναλαμβάνει και να εκπονεί για λογαριασμό δημοσίων κρατικών ή αποκεντρωμένων νομικών υπηρεσιών μελέτες και να παρέχει συναφείς υπηρεσίες, που συνδέονται με δράσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να δρα ως Ενδιάμεσος Φορέας  Διαχείρισης, αξιοποιώντας τις θεσμικές δυνατότητες που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο
 • Προώθηση της επιχειρηματικής οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης του Νομού Μεσσηνίας
 • Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προώθησης των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ενέργειας
 • Διαχείριση της τεχνογνωσίας και η διάχυσή της στην αυτοδιοίκηση, στους τοπικούς συντελεστές ανάπτυξης
 • Ενημέρωση και υποστήριξη  τελικών δικαιούχων δράσεων ή έργων
 • Σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την προβολή του Νομού Μεσσηνίας
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων/δράσεων υποστήριξης και ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής του νομού
 • Συνεργασία με κάθε δημόσια υπηρεσία, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς, ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού  που σκοπό έχουν την έρευνα και βελτίωση όλων των προϋποθέσεων ανάπτυξης της περιοχής
 • Ανάπτυξη δικτύου διακρατικών συνεργασιών για την προώθηση των στόχων της εταιρείας και την κάλυψη των αναγκών των προγραμμάτων που υλοποιούνται από αυτήν
 • Συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και τις αναπτυξιακές εταιρείες, όσο και σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της χώρας και ευρύτερα της Ευρώπης
 • Προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση με ίδια μέσα ή μέσω τρίτων, ενεργώντας για λογαριασμό φορέων του δημοσίου, φορέων κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα των περιοχών, προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας και της απασχόλησης της περιοχής
 • Αξιοποίηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών