αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος περιγραφή υποδράσεων - κριτήρια επιλογής (απόσπασμα εγκεκριμένου τοπ. προγράμματος) θεσμικό πλαίσιο σχέδια συνεργασίας ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 LEADER για ιδιωτικά έργα υλοποίηση δημοσίων έργων υλοποίηση ιδιωτικών έργων

CLLD > προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

..

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με Δασολόγο Π.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.Καλαμάτα, 01-11-2017

 

Αρ. Πρωτ.: 512

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ειδικότητας Δασολόγων (Π.Ε) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού  προγράμματος  CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020


Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ που εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24132) ύστερα από τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER (Ε.Δ.Π. CLLD/LEADER) περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της υπόψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ανακοινώνει

ότι προτίθεται να συνάψει μία (1) Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του Π.Α.Α. 2014-2020 και του Ε.Π.Αλ.Θ. 2014-2020 για την περιοχή της Π.Ε. Μεσσηνίας» για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της μέχρι τη λήξη του έργου.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε:

- έναν (1) Δασολόγο Π.Ε.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, καθώς και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ στην Καλαμάτα, οδός Ομήρου & Μαιζώνος 50, Τ.Κ. 24132 μέχρι την Παρασκευή 17/11/2017 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (www.anmess.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας, ενώ περίληψή της θα σταλεί για δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020 (www.agrotikianaptixi.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΠΑλΘ 2014-2020 (www.alieia.gr) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στην ΕΔΠ CLLD/LEADER και στο Δ.Σ. της εταιρείας, για τη λήψη της τελικής απόφασης.


Καλαμάτα, 01/11/2017


Για την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας –

Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ

Ιωάννης Αργυράκης

Πρόεδρος Δ.Σ.
Σχετικά αρχεία:

Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος