αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
προγραμματικές συμβάσεις αναθέσεις εκδόσεις

δραστηριότητες > ολοκληρωμένες

..

Πράξη «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας»

ΓΕΝΙΚΑ

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι ανάδοχος της πράξης «Ενέργειες Ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας» η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Πελοπόννησο», μέσω χρήσης της ρήτρας ευελιξίας 10 % του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 -2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η ΑΝ.ΜΕΣ ΑΕ ΟΤΑ έχει αναλάβει μέσω σύμβασης, που έχει υπογράψει με τη Δ/νση Σχεδισμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, τη λειτουργία πέντε δομών παροχής κατ' οίκον φροντίδας σε επτά Δήμους του Νομού έως την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Συγκεκριμένα οι Δομές λειτουργούν στους εξής Δήμους: 
α) Ανδανίας
β) Βουφράδος
γ) Δωρίου
δ) Αετού-Αυλώνος-Είρας
ε) Παπαφλέσσα

Η εταιρεία εγκαίρως σε συνεργασία με τους Δήμους Ανδανίας, Βουφράδος, Δωρίου και Παπαφλέσσα προχώρησε στη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για τη σύσταση κοινωφελών επιχειρήσεων σ΄αυτούς προκειμένου να συνεχιστεί η λειτουργία των δομών όπως άλλωστε προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (νόμος 3731/2008 κ.α). 


ΣΚΟΠΟΣ- ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων καθώς και μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας, υποστηρικτικών υπηρεσιών αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Στόχος είναι η παραμονή των ωφελουμένων στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

Οι δομές στελεχώνονται από τρεις κατά ελάχιστο ειδικότητες (κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή,βοηθητικό προωσπικό.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής: 

Κοινωνικές Υπηρεσίες: Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, συνεργασία με υπηρεσίες, αρμόδιους φορείς και ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. για έκδοση συντάξεων, προνοιακά- αναπηρικά επιδόματα κ.α) με σκοπό την διευκόλυνση των ωφελουμένων και των οικογενειών τους.

Πρωτοβάθμια Νοσηλευτική Φροντίδα: Παρακολούθηση ζωτικών σημείων η οποία περιλαμβάνει την συχνή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τακτική μέτρηση της τιμής του σακχάρου, παρακολούθηση για την τήρηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων των ιατρών (τήρηση φαρμακευτικής αγωγής, χορήγηση ενέσεων κ.α), ατομική υγιεινή – καθαριότητα, παροχή συμβουλών για την πρόληψη και αποφυγή ασθενειών.

Παροχή Οικιακής Βοήθειας: Καθαριότητα του χώρου προκειμένου να είναι  αξιοπρεπής ο χώρος διαβίωσης των ωφελουμένων, παροχή διευκολύνσεων στην αγορά τροφίμων, στην ετοιμασία γευμάτων, στην εξόφληση λογαριασμών, παροχή βοήθειας στην ατομική υγιεινή. 


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ

Η εταιρεία προχώρησε στη δημοσίευση στον τοπικό τύπο σχετικής ανακοίνωσης(για το σύνολο των δομών) που αφορούσε την υποβολή αιτήσεων από πλευράς των δυνητικά ωφελουμένων τον περασμένο Μάρτιο προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός.

Στο πρόγραμμα δικαιούνται να ενταχθούν άτομα που:
•    Είναι άνω των 65 ετών
•    Διαβιούν μοναχικά
•    Δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως
•    Χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
•    Δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους
•    Δεν λαμβάνουν υπηρεσίες φροντίδας από άλλη Δομή

Είναι διαθέσιμη η Αίτηση καθώς και Κατάλογος των Δικαιολογητικών για όποιον πληροί τα ανωτέρω. 


ΔΟΜΕΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι πέντε δομές των οποίων τη λειτουργία έχει αναλάβει η εταιρεία παρέχουν, μέσω  των στελεχών τους, τις υπηρεσίες τους συνολικά σε 365 ωφελούμενους

Αναλυτικότερα, ο αριθμός ωφελουμένων ανά δομή κατανέμται ως εξής:
Δομή Δήμου Ανδανίας:65
Δομή Δήμου Βουφράδος:65
Δομή Δήμου Δωρίου:65
Δομή Αετού-Αυλώνος-Είρας:105
Δομή Παπαφλέσσα:65


Δομή Δ.Ανδανίας
Κοινωνική Λειτουργός: Γκούνη Παρασκευή
Νοσηλεύτρια: Γεωργακά Παναγιώτα
Οικιακή βοηθός: Χριστοπούλου Δήμητρα

Δομή Δ.Βουφράδος
Κοινωνική Λειτουργός: Παναγιωτέα Σοφία
Νοσηλεύτρια: Καμπούρη Ελένη
Οικιακή βοηθός: Μανουσοπούλου Ελεονώρα

Δομή Δ.Δωρίου
Κοινωνική Λειτουργός: Ξυδιά Αθηνά
Νοσηλεύτρια: Κουτσοβασίλη Καλλιόπη
Οικιακή βοηθός: Κυριαζοπούλου Σπυριδούλα

Δομή Αετού-Αυλώνος-Είρας
Κοινωνιολόγος: Κούμπλα Μαρία
Νοσηλεύτριες: Κωτσιοπούλου Γεωργία, Παπαδοπούλου Γεωγία
Οικιακοί βοηθοί: Γεωργακά Ελένη, Τσερπέ Μαρία

Δομή Παπαφλέσσα
Κοινωνική Λειτουργός: Κουρούπη Μαρία
Νοσηλεύτρια: Λιανού Χριστίνα 
Οικιακή βοηθός: Διαμαντοπούλου Αικατερίνη