αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Εκπόνηση Σχεδίου Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Παραλίας Δήμων Μεθώνης- Αίπειας

Σκοπός είναι μέσω της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης να προωθηθεί η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης ακτομηχανικής μελέτης στην οποία θα γίνεται λεπτομερή ανάλυση φαινόμενων όπως προσαμμώσεις/διάβρωσης των ακτών, θα προσδιορίζεται ο ρυθμός μεταβολής τους/συχνότητα εμφάνισης καθώς επίσης και θα προτείνεται ο ενδεδειγμένος τύπος έργων για την προστασία των ακτών των συμβαλλόμενων Δήμων (Αίπειας, Μεθώνης).


Συμβαλλόμενα μέρη στην ΠΣ είναι οι: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, Δήμος Μεθώνης, Δήμος Αίπειας, Αναπτυξιακή Μεσσηνίας -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (φορέας υλοποίησης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 341.000,00€.Η χρηματοδότηση θα προέλθει κατά το ποσό των 173.000,00€ απο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας ενώ το υπόλοιπο ποσό των 168.000,00€ θα προέλθει από τους Δήμους Μεθώνης (90.000,00€) και Αίπειας (78.000,00€).