αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Εκπόνηση Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Αβίας

Σκοπός της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι η διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων επιστημονικά τεκμηριωμένων για την χωροταξική θεώρηση του Δήμου, ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών δεδομένων του, καθώς και η οριοθέτηση της πολεοδομικής του οργάνωσης και των χρήσεων γης.

Ειδικότερα τα ΣΧΟΟΑΠ αποτελούν ένα εργαλείο σχεδιασμού με το οποίο επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη ρύθμιση του χώρου εντός και εκτός των σχεδίων των πόλεων και οικισμών, έτσι ώστε η ικανοποίηση αναγκών ένταξης περιοχών σε σχέδια ή ζώνες προς πολεοδόμηση, να εξισορροπείται με τις απαιτούμενες ρυθμίσεις προστασίας.

Είναι Σχέδια με προτάσεις και κατευθύνσεις για:

  1. Την αειφόρο ανάπτυξη.
  2. Την χωροταξική οργάνωση (για να πάψει η αναρχία που επικρατεί).
  3. Την προστασία του περιβάλλοντος.
  4. Την υλοποίηση των Έργων υποδομής που χρειάζονται στα πλαίσια αυτά.


Συμβαλλόμενα μέρη στην Π.Σ. είναι οι:

  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας
  • Δήμος Αβίας
  • Αναπτυξιακή Μεσσηνίας -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (φορέας υλοποίησης)

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 237.201,22, ενώ η χρηματοδότηση θα προέλθει κατά το ποσό των 100.000,00€ από το Δήμο Αβίας  και το υπόλοιπο ποσό των 137.201,22€ απο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας.