αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

..

Εκπόνηση Σχεδίου Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Παραλίας Δήμου Αυλώνος

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του Δήμου Αυλώνος και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης ακτομηχανικής μελέτης στην οποία θα γίνει λεπτομερής ανάλυση φαινομένων όπως προσαμμώσεις - διαβρώσεις ακτών, θα προσδιορίζεται ο ρυθμός μεταβολής τους και η συχνότητα εμφάνισής τους, ενώ θα προτείνεται ο ενδεδειγμένος τύπος έργων για την προστασία των ακτών.

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης θα γίνουν:
  • Εργασίες για τη συλλογή - συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων προκειμένου να γίνει σαφής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
  • Επεξεργασία στοιχείων - αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης
  • Διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων σχετικών με τον προτεινόμενο τύπο έργων
  • Εναλλακτικές διατάξεις έργων προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη τεχνοοικονομικά λύση για τις συνθήκες της περιοχής μελέτης
  • Μελέτη της ακτομηχανικής συμπεριφοράς της περιοχής μελέτης μετά την κατασκευή των προτεινόμενων έργων λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα μελέτη ανάπλασης της παραλίας του Δήμου Αυλώνος, ενδεχόμενες βελτιώσεις ή προτάσεις.