αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

18.07.2014

Πρόγραμμα ανάπτυξης προστασίας εκβολών <Μουρτιά> Δήμου Μεσσήνης

Συμβαλλόμενα μέρη στην Προγραμματική Σύμβαση είναι:
 • Η Περιφέρεια Πελοποννήσου
 • Ο Δήμος Μεσσήνης
 • Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ
Στο πλαίσιο της σύμβασης θα γίνουν:
 • Εργασίες για τη συλλογή / συγκέντρωση πληροφοριών προκειμένου να γίνει σαφής αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της εκβολής και ρέματος.
 • Τοπογραφική αποτύπωση του ρέματος σε μήκος 500m τουλάχιστον ανάντη της εκβολής εξαρτημένη από τριγωνομετρικό δίκτυο της περιοχής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η οριοθέτηση του ρέματος.
 • Βυθομετρική αποτύπωση θαλάσσιας ζώνης 75 στρεμμάτων περίπου προ της εκβολής του ρέματος προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να κατασκευαστεί το έργο προστασίας της εκβολής.
 • Υδρογεωλογική μελέτη για το συνολικό μήκος του ρέματος.
 • Χάραξη οριογραμμών του ρέματος στο τμήμα των 500m προ της εκβολής, με βάση τις πλημμυρικές παροχές, περιόδου επαναφοράς 50ετών, μέσω ελέγχου ανομοιόμορφης ροής.
 • Μελέτη των έργων διευθέτησης του ρέματος και της προστασίας της εκβολής.
 • Μελέτη έργων για την ασφαλή πρόσδεση των αλιευτικών σκαφών στις όχθες του ρέματος.
 • Μελέτη της ακτομηχανικής συμπεριφοράς των παρακείμενων ακτών από την επίδραση των έργων προστασίας της εκβολής από την κυματική δράση.
 • Περιβαλλοντική μελέτη για το σύνολο του υδατορέματος, στην οποία θα περιλαμβάνονται τόσο τα έργα διευθέτησης, όσο και τα έργα προστασίας της εκβολής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00€ συμπ. του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από την Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΠΕ Μεσσηνίας κατά το ποσό των 56.000,00€, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 24.000,00€  από το Δήμο Μεσσήνης.