αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

3.2.2010

Δελτίο Τύπου

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τον άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ συγκρότησε σχετική επιτροπή με τίτλο Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) στην οποία συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς που εκπροσωπούν κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους:

 • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας
 • Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Μεσσηνίας
 • Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης η οποία συγχωνεύθηκε με λοιπές επιχειρήσεις του Δήμου Καλαμάτας με την επωνυμία «ΦΑΡΙΣ»
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Μεσσηνίας
 • Επιμελητήριο Μεσσηνίας
 • Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Τοπικών Προϊόντων Αγροτουρισμού Μεσσηνιακού Ταϋγέτου
 • Σύλλογος γυναικών Μεσσηνίας & περιχώρων

Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο υπ’ αρίθμ. 13406/17-11-2009 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της εταιρείας αναφορικά με την Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. LEADER) η οποία έχει συγκροτηθεί σε σώμα ως εξής:

 • Ριζάς Χρήστος του Γεωργίου, εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, Νομαρχιακός Σύμβουλος, Πολιτικός Μηχανικός, ως Πρόεδρος.
 • Αλειφέρη Ελένη του Ιωάννη, εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ν.Μεσσηνίας, Μέλος του Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ν.Μεσσηνίας,  Δήμαρχος Μελιγαλά, Δικηγόρος, ως Αντιπρόεδρος.
 • Μπούζα - Κωνσταντέλου Αντωνία του Αργυρίου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γυναικών Μεσσήνης & Περιχώρων, Μέλος του Συλλόγου Γυναικών Μεσσήνης & Περιχώρων, Νομαρχιακή Σύμβουλος, Αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. ε.α., ως Γραμματέας.
 • Αναστασόπουλος Ευστάθιος του Ιωάννη, εκπρόσωπος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Τοπικών Προϊόντων και Αγροτουρισμού Μεσσηνιακού Ταϋγέτου, Πρόεδρος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας Τοπικών Προϊόντων και Αγροτουρισμού Μεσσηνιακού Ταϋγέτου, Αντινομάρχης Μεσσηνίας, Καθηγητής Χημικός, ως μέλος.
 • Δημητρόπουλος Φώτιος του Κων/νου, εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, Ταμίας του Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, Αγρότης, ως μέλος.
 • Ηλιόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη, εκπρόσωπος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας και σήμερα με την επωνυμία «ΦΑΡΙΣ», Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Καλαμάτας & σήμερα με την επωνυμία «ΦΑΡΙΣ», Δικηγόρος, ως μέλος.
 • Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Χρήστου, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Ν. Μεσσηνίας, Α΄Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ν. Μεσσηνίας, Βιομήχανος, ως μέλος.

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER ενδεικτικά έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Πραγματοποίηση, καθ΄όλη τη διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος LEADER και με κάθε πρόσφορο μέσο, ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού.
 • Πραγματοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.
 • Οργάνωση της αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων δικαιούχων.
 • Επιλογή των επενδύσεων που θα ενισχυθούν στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος LEADER και υπογραφή επιμέρους συμβάσεων με τους δικαιούχους.
 • Παρακολούθηση των δικαιούχων του τοπικού προγράμματος LEADER σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης του φυσικού, τεχνικού, οικονομικού αντικειμένου της κάθε πράξης και του χρονοδιαγράμματός της.
 • Πραγματοποίηση της πληρωμής της προβλεπόμενης ενίσχυσης προς τους δικαιούχους ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των επενδύσεών τους και αφού διενεργήσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους.
 • Παροχή τακτικής πληροφόρησης στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον Οργανισμό Πληρωμών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο του ΠΑΑ.
 • Εφαρμογή των διαδικασιών χρηματοδοτήσεων – χρηματορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις.
 • Έλεγχος και παραλαβή των πράξεων του τοπικού προγράμματος LEADER.