αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

07.09.2012

Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ


 

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

«ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ»

 

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς μπροστά στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού, ένα πλήθος σημαντικών φορέων υλοποιούν την Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» για την εφαρμογή ενός συνεκτικού Σχεδίου Δράσης, με στόχο την υποστήριξη ανέργων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, καθώς και υφιστάμενων, αλλά και νέων επιχειρήσεων στον Νομό Μεσσηνίας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» αποτελείται από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ ως Συντονιστή, τη Διάσταση Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, την Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, την Honesty ΕΠΕ, την IDS Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα, την IDEA Καινοτόμες Αναπτυξιακές Δράσεις Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης SYNERGY και το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Με γνώμονα τη δομή και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας στην Μεσσηνία, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται μια σειρά στοχευμένων Δράσεων Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, καθώς και Υποστήριξης των ανέργων και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ:

Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε 100 συμπολίτες μας του Νομού Μεσσηνίας, οι οποίοι ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες:

§ Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα

§ Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας / απειλούμενα από φτώχεια

§ Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

§ Πρώην χρήστες ουσιών

§ Άτομα με αναπηρία

Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται ενέργειες που εντάσσονται σε 6 διαφορετικές κατηγορίες δράσεων. Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

§ Επαγγελματική Κατάρτιση

§ Επιμόρφωση

§ Συμβουλευτική Υποστήριξη

§ Πιστοποίηση Προσόντων & Δεξιοτήτων

§ Εκπαιδευτική Πρακτική Άσκηση σε Επιχειρήσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρήσεων για 100 ανέργους:

 • 20 ωφελούμενοι ιδρύουν νέα επιχείρηση.
 • 40 ωφελούμενοι προσλαμβάνονται σε επιχειρήσεις.
 • 40 ωφελούμενοι υπογράφουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα.

 

Εκ των οποίων:

 

 • 12 ωφελούμενοι προετοιμάζονται για ένταξη σε άλλα προγράμματα.
 • 2 κοινωνικές επιχειρήσεις συστήνονται, όπου θα απασχοληθούν κατά μέσο όρο 6-8 ωφελούμενοι.
 • 60 νέες θέσεις απασχόλησης δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ:

Με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές του ανάγκες, η δυναμική αυτή πρωτοβουλία κοινωνικής αλληλεγγύης εξασφαλίζει πολλαπλά οφέλη:

 

 • Αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τόνωση της τοπικής αγοράς.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.
 • Ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των ωφελούμενων με την ανάπτυξη των απαραίτητων προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για την προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ένταξης.
 • Προώθηση και τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις εργασίας, για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και την εκκίνηση της επαγγελματικής τους διαδρομής.
 • Υποστήριξη της ενσωμάτωσης και παραμονής των ωφελούμενων στον κοινωνικό ιστό, με την παροχή έγκυρης πληροφόρησης και υπηρεσιών ενίσχυσης της αυτενέργειάς τους.
 • Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

 

 

Η Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 


Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων