αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

07.02.2013

Προκήρυξη θέσεως Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου για το πρόγραμμα Leader

 

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ                      Καλαμάτα, 06-02-2013

Ομήρου & Μαιζώνος 50, Καλαμάτα                                             Αριθμ. Πρωτ.:117

τηλ.: 27210-96120
φαξ: 27210-96121

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  (ΠΕΡΙΛΗΨΗ)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

(Ομάδα Τοπικής Δράσης leader)

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο,  ειδικότητας «Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (ΠΕ)» για την κάλυψη αναγκών της στα πλαίσια υλοποίησης του Άξονα 4 (Τοπικό πρόγραμμα Leader) του ΠΑΑ 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα  (12) μήνες αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η   27η -02-2013 ημέρα Τετάρτη  &  ώρα 14:30. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ηλικίας 18-65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στα γραφεία της εταιρείας (Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24100 Καλαμάτα).  Ισχύουσες είναι μόνο οι αιτήσεις οι οποίες θα παραληφθούν στο πρωτόκολλο της ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Το  αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και παροχή πληροφοριών μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (τηλ.:2721096120). Επίσης, οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν την προκήρυξη και τα σχετικά συνημμένα στον δικτυακό τόπο της εταιρείας: www.anmess.gr.

 

Για την ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης ΑργυράκηςΣχετικά αρχεία:

Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αίτηση