αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

28.02.2013

Νέα Πρόσκληση Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) - Μέτρα 311,312,313

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «Κοινοπραξία για την ανάπτυξη της υπαίθρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» που αποτελεί τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό των ιδιωτικών επενδύσεων του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Αντένα Ν.Μεσσηνίας (ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ), ανακοινώνουν την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σύμφωνα με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στα παρακάτω μέτρα:


Το τεύχος της προκήρυξης, οι αιτήσεις ενίσχυσης-φάκελοι υποψηφιότητας, οι Οδηγοί Εφαρμογής των Μέτρων, η με αριθμ. 4424/721/2.6.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 772/Β/3.6.2010) των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3, η με αριθμ. 5360/02/07/2010 ΥΑ Λεπτομερειών Εφαρμογής, καθώς και οι υπ΄ αριθ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) & 3427/9.6.2010 (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010) ΚΥΑ «προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως ισχύουν κάθε φορά, που περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, είναι διαθέσιμα για κάθε ενδιαφερόμενο από την έδρα της Κοινοπραξίας στην Επισκοπή Τεγέας.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται ως φυσικός φάκελος
α) σφραγισμένος με την ένδειξη ¨ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ¨ αποτελούμενος από την αίτηση ενίσχυσης η οποία εκτυπώνεται και υπογράφεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής και το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και
β) σφραγισμένος με την ένδειξη ¨ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ¨ αποτελούμενος από το αντίγραφο της αίτησης ενίσχυσης καθώς και αντίγραφα του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών,
στα γραφεία της Κοινοπραξίας στην Επισκοπή Τεγέας Τ.Κ. 22012, τηλ. 2710-557058.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 24/4/2013 και θα κατατίθενται ως φυσικός φάκελος (πρωτότυπο και αντίγραφο) εντός δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ (Ομήρου & Μαιζώνος 50, Καλαμάτα) και στο τηλ. 27210-96120, Υπεύθυνος Αντένας κ. Σπαρτιάνος Ηλίας.