αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

26.07.2013

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δίκτυο για την απασχόληση

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Δίκτυο για την απασχόληση" αποτελείται από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ως Συντονιστή, την Πελοπόννησος Α.Ε., τους Δήμους Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης και Οιχαλίας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας "ΦΑΡΙΣ" και τις εταιρείες: Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υππηρεσίες Διάσταση Α.Ε., Βούζας Χρίστος και ΣΙΑ Ε.Ε.(Αυτοδιοίκηση GR) και Σύμβουλοι Διοίκησης Χρηματοδότησης & Ανάπτυξης ΕΠΕ (AT MANAGEMENT ΕΠΕ).

Στόχος της παρέμβασης αποτελεί η παράλληλη προσέγγιση και υποστήριξη ανέργων, νέων επιστημόνων με χαμηλό ατομικό εισόδημα, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, με ιδιαίτερα χαμηλό ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες και υφιστάμενων επιχειρήσεων, προκειμένου οι δράσεις υποστήριξης των ανέργων να αναπτύσσονται με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν ενεργά στο σχέδιο και ταυτόχρονα υποστηρίζονται από αυτό, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Το έργο ενισχύει την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών και τη διάχυση της μάθησης μεταξύ των ΜΜΕ για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς  τους, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Το παραγόμενο προϊόν του έργου θα είναι ένα τοπικό Δίκτυο Επιχειρήσεων το οποίο θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του σχεδίου δράσης.

Ομάδα στόχος:
Η ομάδα στόχος αφορά 100 άτομα που είναι:
  • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
  • Νέοι επιστήμονες με χαμηλό ατομικό εισόδημα,
  • Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ιδιαίτερα χαμηλό ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες.