αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

01.04.2014

Διακήρυξη για το έργο: Α) Γεωτεχνική Αναγνώριση για τη Βελτίωση της 1ης Ε. Ο. Καλαμάτας – Άγιος Νικόλαος Μάνης (παράκαμψη Κάμπου και Σταυροπηγίου), Β) Γεωτεχνική Μελέτη Περιφερειακού Ιατρείου Άριος


Καλαμάτα, 31-03-2014

Αριθ. Πρωτ.: 338


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση των κάτωθι:

Α) Γεωτεχνική Αναγνώριση για την Βελτίωση 1ης Ε. Ο. Καλαμάτας – Άγιος Νικόλαος Μάνης (παράκαμψη Κάμπου και Σταυροπηγίου),

Β) Γεωτεχνική Μελέτη Περιφερειακού Ιατρείου Άριος

με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 20.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, που να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας, Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24100, Καλαμάτα, στις 25-4-2014 ημέρα Παρασκευή. Ώρα έναρξης αποδοχής των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 09:30 π.μ. &  ώρα λήξης η 10:00 π.μ.  της ιδίας ημέρας. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24100 Καλαμάτα, την ίδια ημέρα μετά την λήξη της διαδικασίας αποδοχής των προσφορών. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχή ύψους 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της εταιρείας (www.anmess.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (7:15 - 15:15, τηλ. 27210-96120).

Για την ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος

Αργυράκης Ιωάννης