αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

04.07.2014

Πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Ομήρου & Μαιζώνος 50

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Τηλ : 27210-96120

Fax :  27210-96121

ΜΑΕ : 35032/26/Β/96/01

 

Καλαμάτα 4-07-2014

Αρ. Πρωτ. 517

Προς

τους Μετόχους της

«ΑΝ . ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ TΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30/6/2014 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας- Αναπτυξιακή  Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝ. ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ» η οποία εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου και Μαιζώνος 50)  σε Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας , Ομήρου και Μαιζώνος 50 – 24100 Καλαμάτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερήσιας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός , Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της λήξασας Διαχειριστικής Χρήσης    ( 01/01/2013 – 31/12/2013).
  2. Υποβολή προς Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 17η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2013 – 31/12/2013).
  3. Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή , για την 17η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2013 – 31/12/2013).
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,  και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2013 .
  5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 18ης εταιρικής χρήσεως  (01/01/ 2014 – 31/12/2014).
  6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
  7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , για τη χρήση 2014
  8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Παρακαλούνται οι μέτοχοι να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική  Γενική Συνέλευση , αποστέλλοντας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες , πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης  της  Γενικής Συνέλευσης , έγγραφο αντιπροσώπευσης   τους όπως αυτό προβλέπεται από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

και για αυτό

Ο Πρόεδρος

Αργυράκης Ιωάννης