αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

20.08.2014

Προκήρυξη θέσεως Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου για το πρόγραμμα Leader

Καλαμάτα, 19-08-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 653


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ  1/ 2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
1.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009, τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012.
2.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4.Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-04-2014 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.
5.Την παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει (προκειμένου για επιχειρήσεις των ΟΤΑ, της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/1997).
6.Την υπ' αριθμ. 40158/2687/10-06-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
7. Την υπ΄ αριθμ. 4647/6-03-2014 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
8. Το υπ΄ αριθμ. 396/25-01-1996 ΦΕΚ σύστασης της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ και τις τροποποιήσεις αυτού
9.Το υπ΄ αριθμ. 332/04-08-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σχετικά με την έγκριση ανακοίνωσης για τη σύναψη μίσθωσης έργου, στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος leader με τίτλο: «Η ζωή στο μεσσηνιακό ελαιώνα», Άξονας 4: Εφαρμογή της Προσέγγισης leader του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που εδρεύει στην Καλαμάτα (Ομήρου και Μαιζώνος 50), με αντικείμενο την υλοποίηση επιμέρους δράσεων του τοπικού προγράμματος leader με τίτλο: «Η Ζωή στον Μεσσηνιακό Ελαιώνα» συνολικής διάρκειας 12 μηνών. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός απασχόλησης: 101
Τόπος εκτέλεσης: Εγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης τοπικού προγράμματος της ΠΕ Μεσσηνίας & Καλαμάτα
Ειδικότητα: ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ
Διάρκεια σύμβασης: 12μήνες
Αριθμός ατόμων: 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης 101

Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1.Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2.Βεβαίωση άσκησης γεωτεχνικού επαγγέλματος ειδικότητας: Δασολόγων σε ισχύ
3.Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
4.Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας
5.Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση –διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων στο τομέα ανάπτυξης του αγροτικού χώρου τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών

Οι υποψήφιοι της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24100 Καλαμάτα, (τηλ. επικοινωνίας: 2721096120). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου».
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «6-08-2014» και το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης» «14-08-2014»  θα γίνει στην ιστοσελίδα www.anmess.gr και στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.


Για την ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε. ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Αργυράκης


Σχετικά αρχεία:

Αναλυτικό τεύχος ανακοίνωσης
Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου
Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ
Έντυπο αίτησης