αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

17.07.2015

Συνεδρίαση Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη 16/7/2015 και ώρα 12:00 μ.μ στα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – ΑΑΕ ΟΤΑ  η συνεδρίαση της Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας, στη οποία παραβρέθηκαν οι κ.κ. Γεώργιος Μπακούρος (εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου), Σταμάτης Μπεχράκης (εκπρόσωπος της ΠΕΔ Πελοποννήσου), Ιωάννης Γκίζας (εκπρόσωπος της ΕΑΣ Μεσσηνίας) & Γεώργιος Κανέλης (εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας). Παρέστησαν επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Αργυράκης, ο Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Μπαρμπετσέας, ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Θεοχάρης Ρέκκας και το μέλος κα Αντωνία Μπούζα.


Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα:

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος) της λήξασας Διαχειριστικής Χρήσης    (01/01/2014 – 31/12/2014).

2. Υποβολή προς Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης και Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την 18η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2014 – 31/12/2014).

3. Υποβολή της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, για την 18η Διαχειριστική Χρήση (01/01/2014– 31/12/2014).

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2014.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή προς έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσεως  (01/01/ 2015 – 31/12/2015).

6. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.

7. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2015.

8. Έγκριση  Τροποποιήσεων της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER.

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.