αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

20.05.2016

Διακήρυξη για το έργο: Εργασίες καθαρισμού τμημάτων εθνικού & βασικού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας

Καλαμάτα, 19-05-2016

Αριθ. Πρωτ.:206


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την επιλογή αναδόχου στο πλαίσιο του έργου  «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Οι ενέργειες θα εκτελεστούν στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης της οποίας συμβαλλόμενα μέρη είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Μεσσηνίας και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..Η διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-10-2016. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα με αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων, που να διαθέτουν το απαιτούμενο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό καθώς και σχετικό τεχνικό εξοπλισμό. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της εταιρείας, Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24132, Καλαμάτα, στις 9 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης αποδοχής των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ορίζεται η 09:30 π.μ. & ώρα λήξης η 10:00 π.μ. της ιδίας ημέρας. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διεξαχθεί από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24132 Καλαμάτα, την ίδια ημέρα μετά την λήξη της διαδικασίας αποδοχής των προσφορών. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής που θα ανέρχεται στο 2% της συνολικής αξίας του προκηρυσσόμενου έργου μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της εταιρείας (www.anmess.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (7:15 - 15:15, τηλ. 27210-96120).Για την ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος

Αργυράκης Ιωάννης

 

 


Σχετικά αρχεία:

Αναλυτικό τεύχος διακήρυξης