αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

29.06.2016

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το ΤΕΙ Πελοποννήσου

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α. και το ΤΕΙ Πελοποννήσου στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου και ειδικότερα, στα πλαίσια υποβολής πρότασης στο μέτρο 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)CLLD» του ΠΑΑ 2014-2020 υπέγραψαν σήμερα, 29-06-2016 σύμφωνο συνεργασίας για την έρευνα και την καινοτομία.
Το σύμφωνο συνεργασίας το οποίο υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος κ. Δημ. Βελισσαρίου & τον Πρόεδρο της ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ κ. Ιωαν. Αργυράκη ενδεικτικά, αφορά τη συνεργασία των δύο φορέων στις εξής θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1η: Συνεργασία την περίοδο διαβούλευσης και κατάρτισης του Σχεδίου
α) Στην Επιμόρφωση στελεχών της Ο.Τ.Δ., της τοπικής αυτοδιοίκησης και δομών δημοσίου τομέα με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων και της επιχειρησιακής τους δυνατότητας, σε θέματα όπως: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Open source προγράμματα για P.M, Διαδικασίες ΕΣΥΔΗΣ και προκήρυξης δημοσίων έργων, E-government.
β) Στις λοιπές ενέργειες διαβούλευσης με μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που να έχουν ως στόχο την διευκόλυνση της διαμόρφωσης στρατηγικής αλλά και οριζόντιων θεμάτων εφαρμογής του προγράμματος με θέματα όπως:
1. Εισαγωγή καινοτομίας στη μικρομεσαία επιχείρηση αγροτικού χώρου
2. Βελτίωση Προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα νέων καλλιεργειών
3. Τεχνικές βελτίωσης της πολυ-λειτουργικότητας   μονάδων αγροτικού χώρου
4. Οριζόντια στήριξη μικρο μεσαίων επιχειρήσεων αγροτικού χώρου σε θέματα R&D

Ενότητα 2η: Συνεργασία στην περίοδο υλοποίησης του Σχεδίου
1. Συνεργασία στην μεταφορά τεχνογνωσίας στους τομείς καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης στις μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις
2. Αναδοχή επιχειρήσεων με στόχο την υποστήριξη της διείσδυσης έρευνας και καινοτομίας και την επιστημονική καταγραφή και παρακολούθηση των προβλημάτων και των δυσκολιών επίτευξης των αντίστοιχων στόχων.
3. Διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε στελέχη της ΟΤΔ και φορέων του Δημόσιου τομέα με στόχο τη διαρκή βελτίωση των δεξιοτήτων και της επιχειρησιακής δυνατότητας τους
4. Καινοτόμοι τρόποι διασύνδεσης της παραγωγής με την μεταποιητική δραστηριότητα και τον τοπικό τριτογενή τομέα

Η υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας αποτελεί την έναρξη μιας συνεργασίας μέσω της οποίας επιδιώκεται η υλοποίηση δράσεων με πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία.


Σχετικές φωτογραφίες:

Photo
Photo
Photo