αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

07.12.2016

Θεσμικό πλαίσιο CLLD-Leader 2014-2020


Σχετικά αρχεία:

ΥΑ Οικοτεχνίας
Τροπ. ΥΑ Οικοτεχνίας
ΚΥΑ Αγροτουρισμού
ΚΥΑ Πολυλειτουργικών Αγροκτημάτων
ΚΥΑ Κολυμβητικών Δεξαμενών
ΥΑ Υπομέτρου 19.4
ΦΕΚ 1822/2015, Αριθ. απ. 81986/ΕΥΘΥ712 : Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς
ΦΕΚ 3521/2016, Τροποποίηση ΦΕΚ 1822/2015
ΦΕΚ 1273/2016, Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος \"Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020\".
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis).
Καν.(ΕΕ) αρ.1379/13 του Ευρ.Κοινοβουλίου & Συμβουλίου της 11ης/12/13 για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας & υδατοκαλλιέργειας, την τροπ. των καν.(ΕΚ) αρ. 1184/06 & 1224/09 του Συμβ. & την κατάργηση του καν.(ΕΚ) αρ.104/00
Κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/1).
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2015/C 390/05).
Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (2013/C 209/01).