αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

16.05.2018

Προδημοσίευση – 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, προδημοσιεύει την 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων δημοσίου χαρακτήρα, η οποία πρόκειται να οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.Υποβολή Αίτησης
H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ (Ηλεκτρονική Υποβολή).


Χρήσιμες Συνδέσεις:Σχετικά αρχεία:

1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων(Δημόσιες παρεμβάσεις)
Περίληψη 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων(Δημόσιες παρεμβάσεις)
Πίνακες Προϋπολογισμού Αίτησης Στήριξης _ 19.2.4
Αίτηση Στήριξης Δράσης 19.2.4
Αίτηση Στήριξης Δράσης 19.2.5
Οδηγός Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης
Σχέδιο Απόφασης Υποέργου με Ιδία Μέσα (Οδηγίες)
Υπολογισμός καθαρών εσόδων πράξεων
Οδηγίες για καθαρά έσοδα
Παράρτημα ΙΙΙ - Κρατικές Ενισχύσεις
Λίστα ελέγχου για την ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης
Παράρτημα ΙΙ - Προσβασιμότητα ΑΜΕΑ
Πίνακας Συμμόρφωσης της Προτεινόμενης Πράξης με τη ΣΜΠΕ για ΔΕ
Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης πράξης (Δ1)
Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής (Δ2)
Απόφαση ένταξης - 19.2
Απόφαση απόρριψης - 19.2
Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Σύγχρονου Πολιτισμού
Ερωτηματολόγιο Κρατικών Ενισχύσεων έργων Πολιτισμού
Πίνακας περιεχομένων φακέλου δημόσιας σύμβασης
Πίνακας τιμών κατασκευαστικών εργασιών
Προδιαγραφές μελέτης αισθητικής & αναβάθμισης οικισμών
Υποδείγματα προγραμματικών συμβάσεων
Επιστολή συμπληρωματικών στοιχείων