αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

20.08.2018

Πίνακας Αιτήσεων Στήριξης 1ης Πρόσκλησης LEADER/CLLD Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα

Ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσεων για έργα δημοσίου χαρακτήρα στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του προγράμματος LEADER/CLLD Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» που υλοποιεί η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Υποβλήθηκαν 37 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 5.121.800,80€, ενώ η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.290.000,00€.

Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει άμεσα σύμφωνα και με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής που είναι δημοσιευμένα στην σχετική πρόσκληση.Σχετικά αρχεία:

Πίνακας υποβολής προτάσεων