αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

07.06.2019

1η Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 LEADER για ιδιωτικά έργα

 
1η Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 86/22.04.2019 πρόσκλησης

για την υποβολή προτάσεων στο υπομέτρο 19.2 "Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ" 

 

(πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα)


 

Οι τροποποιήσεις που έγιναν αφορούν:

 

  • Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ιδιωτικά έργα

Διαγράφηκε η αναφορά στο εθνικό θεσμικό για την οικοτεχνία (παράρτημα IV σελ.53, ειδικοί όροι υποδράσης 19.2.2.6.).

  • Παράρτημα Ι.2. Αίτηση στήριξης - Συμπληρωματικά στοιχεία 

Διαγράφηκε το εδάφιο «16.4 Εξασφάλιση πρώτων υλών».

  • Παράρτημα Ι.4 Κριτήρια Επιλογής 

Διαγράφηκε το κριτήριο επιλογής 31: Εξασφάλιση πρώτων υλών και αναπροσαρμόστηκε η βαρύτητα στα υπόλοιπα κριτήρια της υποδράσης 19.2.2.6.

  • Παράρτημα ΙΙ.2 Οδηγός Επιλεξιμότητας - Επιλογής / Υποδράση 19.2.2.6

i)        Διαγράφηκε το εθνικό θεσμικό για την οικοτεχνία

ii)       Διορθώθηκε το πεδίο δικαιούχοι σύμφωνα με το άνω σχετικό

iii)       Διαγράφηκε το κριτήριο επιλογής 31 και η αντίστοιχη διευκρίνιση 

iv)      Αντίστοιχες διορθώσεις στο εδάφιο 3.7.2.

  • Περίληψη 1ης Πρόσκλησης 

Διαγράφηκε το εθνικό θεσμικό για την οικοτεχνία στην υποδράση 19.2.2.6

 

Επιπλέον, τροποποιήθηκε, το παράρτημα ΙΙ.9 Επιλέξιμοι ΚΑΔ με την προσθήκη του ΚΑΔ 10.41.99.02 «Επεξεργασία και Τυποποίηση Ελαιολάδου».


ΝΕΟ Αν η αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή /και συσκευασία / τυποποίηση και εμπορία, τότε η αίτηση δύναται να κατατεθεί στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2, ανάλογα με την φύση του προϊόντος.

Προσοχή: Αν η αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας, να επισημανθεί ότι αυτή κατατίθεται στις αντίστοιχες Υποδράσεις που καλύπτουν τους ΚΑΔ εμπορίας και όχι στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2.


ΝΕΟ Διευκρινίσεις για τις μακροχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο του CLLD/LEADER


Για την πλήρη Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής παρακαλούμε πατήστε εδώ.