αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

10.07.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Καλαμάτα,10-07-2019
Αρ. Πρωτ.: 127Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σχετ.: το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 19REQ005251807


Η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ θα προχωρήσει στην ανάθεση λογιστικών-οικονομικών υπηρεσιών σε τρίτο που διαθέτει πτυχίο Α.Ε.Ι., άδεια Α΄ τάξης και τουλάχιστον, πενταετή προϋπηρεσία -εμπειρία σε ανάλογη θέση σε αντίστοιχη αναπτυξιακή  εταιρεία ΟΤΑ β΄ βαθμού.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες  αφορούν: τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύνταξη και υποβολή οικονομικών καταστάσεων, φορολογικών δηλώσεων, συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα εργατικής –ασφαλιστικής –φορολογικής νομοθεσίας, οικονομοτεχνικές μελέτες και γενικώς θέματα που σχετίζονται  με τη λειτουργία του λογιστηρίου της εταιρείας.

Η εν λόγω σύμβαση έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 19.500,00 προ Φ.Π.Α και διάρκεια δύο (2) έτη.

Εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από πλευράς σας και δεν υπάγεστε στους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 παρακαλούμε όπως υποβάλετε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών σχετική προσφορά συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι:
α) Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 7,
β) Πτυχίο Οικονομολόγου ΠΕ
γ)  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού  Α΄ τάξης
δ) Φορολογική Ενημερότητα
ε)  Ασφαλιστική Ενημερότητα
δ) Οικονομική Προσφορά


Για την
ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αργυράκης