αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

09.08.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ορκωτοί Ελεγκτές

Καλαμάτα,09-08-2019
Αρ. Πρωτ.: 176


Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Σχετ.: το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 19REQ005421566

Η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ που εδρεύει στην Καλαμάτα ενδιαφέρεται να αναθέσει, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (τακτικό και αναπληρωματικό), τον έλεγχο και τη σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019(01/01/2019-31/12/2019). Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που παρέχουν νόμιμα τις σχετικές υπηρεσίες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προς την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας –Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24132 Καλαμάτα, τηλ. 2721096120, fax:2721096121,e-mail:anmess@otenet.gr) υποβάλλοντας μέχρι την Τρίτη 13/08/2019 και ώρα 14:00 σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει:
1. Οικονομική προσφορά για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών
2. Φορολογική ενημερότητα
3. Ασφαλιστική ενημερότητα
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση των υπόχρεων του  προσφέροντα (φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές ΟΕ και ,Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016.Για την
ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ
Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Αργυράκης