αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

27.11.2019

Προσωρινά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων CLLD/LEADER

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ  CLLD/ LEADER ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΗ Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσσηνίας για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Η πρόσβαση στο αναλυτικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι διαθέσιμη μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) κάνοντας χρήση των κωδικών πρόσβασης που αποκτήθηκαν κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης και με επαλήθευση – αναζήτηση του μοναδικού κωδικού (κωδικός ΟΠΣΑΑ) που έχει λάβει η κάθε αίτηση στήριξης στο ΟΠΣΑΑ ( αναγράφεται στον πίνακα αποτελεσμάτων).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής επί του αποτελέσματος της αξιολόγησής τους. Η προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής τους (ημερομηνία παραλαβής της έντυπης επιστολής γνωστοποίησης του αποτελέσματος της αξιολόγησης στους δικαιούχους από την ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ).

Η προσφυγή οριστικοποιείται στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσής της αποστέλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (όπου απαιτούνται) στην ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ στη διεύθυνση: Ομήρου & Μαιζώνος 50, 24132 Καλαμάτα.

Ο εν λόγω πίνακας αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και η οριστικοποίησή του θα προέλθει ύστερα από την εξέταση τυχόν προσφυγών και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

Σημείωση: Επιβεβαιώστε ΑΜΕΣΑ ότι οι κωδικοί πρόσβασης χρήστη του ΟΠΣΑΑ που έχετε λάβει κατά την υποβολή είναι «ενεργοί». Το ΟΠΣΑΑ θα παραμείνει «ενεργό» για την υποβολή προσφυγών από 28.11.2019 έως 13.12.2019. Εγχειρίδιο καταχώρησης προσφυγών (ενστάσεων) είναι διαθέσιμο στο ΟΠΣΑΑ και την ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ (www.anmess.gr).


Σχετικά αρχεία:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΔΩ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ