αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

12.12.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Καλαμάτα,11-12-2019

Αρ. Πρωτ.: 425


Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σχετ.: το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 19REQ006004157


Η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ που εδρεύει στην Καλαμάτα ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με νομικό σύμβουλο στο πλαίσιο υλοποίησης έργων/μελετών/προμηθειών/ υπηρεσιών κ.α. που η εταιρεία αναλαμβάνει. Η διαδικασία θα γίνει με απευθείας ανάθεση σύμφωνα, με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016. Η εν λόγω σύμβαση έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό 10.000€ χωρίς ΦΠΑ και διάρκεια 2 έτη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που παρέχουν νόμιμα τις σχετικές υπηρεσίες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους προς την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας –Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24132 Καλαμάτα, τηλ. 2721096120, fax:2721096121,e-mail:anmess@otenet.gr) υποβάλλοντας μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 & ώρα 14:00 σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει:

1. Οικονομική προσφορά

2. Φορολογική ενημερότητα

3. Ασφαλιστική ενημερότητα

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση των υπόχρεων του  προσφέροντα. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ότι δεν υπάρχει σε βάρος του υποψηφίου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν.4412/2016.

 

Για την

ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Σαρδέλης