αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

07.04.2020

Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων CLLD/LEADERΗ Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών και την έγκριση υπερδέσμευσης ύψους 1.459.640,00 € από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επί του αρχικού ποσού 1.290.000,00 € της υπ’ αριθ. 166/15.05.2018 1ης Πρόσκλησης Έργων Δημόσιου χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER (Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020), ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης που ακολουθεί.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη των προς ένταξη έργων ανέρχεται σε 2.749.640,00€.

Για τις αιτήσεις που επιλέχθηκαν προς ένταξη, θα εκδοθεί Απόφαση Ένταξης Πράξεων από την ΕΥΔ Ε.Π. της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ακολούθως, οι δικαιούχοι θα κληθούν από την ΟΤΔ για την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης των ενταγμένων έργων τους.


Σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ