αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

15.12.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Δ/νων Σύμβουλος

Καλαμάτα, 15-12-2020

 

Η ΑΝ.ΜΕΣ. ΑΕ ΟΤΑ στα πλαίσια της μετατροπής της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4674/2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με άτομο των κάτωθι ειδικοτήτων Μηχανικών (ΠΕ) ή Νομικών ΠΕ ή Οικονομολόγων (ΠΕ) το οποίο θα αναλάβει τα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στον οργανισμό με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με πλήρη απασχόληση.

Βασική προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ο/η υποψήφιος/α να κατέχει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία ως προς τον σχεδιασμό, την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον μέχρι την Τετάρτη 23.12.2020 και ώρα 13:00 με την αποστολή σφραγισμένου φάκελου στην εταιρεία ο οποίος θα περιλαμβάνει:

 

1. Αντίγραφο πτυχίου και τυχόν μεταπτυχιακών τίτλων

2. Αποδεικτικό γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας

3. Αποδεικτικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

4. Αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση εργασιακής εμπειρίας ως προς τον σχεδιασμό, την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

5. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

 

Οι υποψήφιοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας (Ομήρου και Μαιζώνος 50, 24132 Καλαμάτα, τηλ. 2721096120, fax:2721096121, e-mail:anmess@otenet.gr).