αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

19.01.2021

Ορισμός νέου διευθύνοντος συμβούλου

Το Διοικητικό  Συμβούλιο της  ανώνυμης  εταιρείας  με  την  επωνυμία: «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» με σχετική  του απόφαση όρισε ως Δ/νων Σύμβουλο  τον κ. Αναστάσιο Αδαμόπουλο –Πολιτικό Μηχανικό